พบ 1 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • Testing

    Deskripsi berasal dari verba describe dan bahasa latin describere yang artinya memaparkan, menguraikan atau melukiskan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang memiliki tujuan...
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).